Pārdošanas līgums

1 Vispārīgi noteikumi1.1. Šis Līgums par preču pirkšanu un pārdošanu (turpmāk Līgums) ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā izklāstītiMonoidėja“(Turpmāk Pārdevējs) savstarpējās tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas nosacījumi, piegādes kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu elektroniskajā veikalā (turpmāk Veikals).
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Līgumu, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs, kurš ir reģistrējies, tiks informēts par visām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, paziņojot par to reģistrācijas formā norādītajam e-pastam. 
1.3. Tirdzniecība notiek Lietuvas Republikas teritorijā.
1.4. Jūs varat iegādāties veikalā:
1.4.1. fiziskas personas;
1.4.2. juridiskas personas.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Mēs respektējam katras personas, kas apmeklē vietni www.baldai-vaikams.lt un izmanto pakalpojumus, izmantojot vietni www.baldai-vaikams.lt, konstitucionālās tiesības uz privātumu. Mēs varam apkopot un izmantot jūsu personas datus (piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai: 
a) mēs apstrādāsim jūsu iesniegtos informācijas pieprasījumus vietnē “www.baldai-vaikams.lt”, preču un / vai pakalpojumu pasūtījumus (turpmāk kopā - pakalpojumi);

b) citiem noteiktiem mērķiem, tostarp jūsu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, mēs apstrādājam tikai ar jūsu skaidru iepriekšēju piekrišanu. 

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis
3.1. Pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēlējies iegādāto (-ās) preci (-es) un izveidojis iepirkumu grozu, pārbauda pirkumus un samaksā avansu saskaņā ar iepriekš saskaņoto pasūtījumu formā, un tā ir derīga līdz pilnīgai šajā līgumā noteikto saistību izpildei.

4. Pircēja tiesības 
4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Veikalā saskaņā ar šo līgumu un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pārdošanas līguma ar Pārdevēju, rakstiski par to paziņojot Pārdevējam likumā paredzētajos gadījumos. 

5. Pircēja pienākumi
5.1. Iegādājoties šo līgumu (atzīmējot izvēles rūtiņu “Esmu izlasījis lietošanas noteikumus”), pircējs apņemas tos ievērot.
5.2. Pircējam ir jāmaksā par precēm un jāpieņem tās saskaņā ar šo līgumu.
5.3. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa norādītajiem kontaktiem.
5.4. Ja Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati mainās, viņam tie nekavējoties jāatjaunina.
5.5. Izmantojot veikalu, Pircējs apņemas ievērot šo līgumu, citus veikalā skaidri norādītos nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
5.6. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas ar avansa maksājumu pircējs piekrīt, ka ir pilnībā informēts par būtiskām mēbeļu īpašībām un ekspluatācijas apstākļiem.
6. Pārdevēja tiesības
6.1. Ja Pircējs mēģina sabojāt Veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt piekļuvi Veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt veikala reģistrāciju. Pircējs.
6.2. Nozīmīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt Veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.
6.3. Pārdevējam ir tiesības, informējot Pircēju pa e-pastu, atcelt pasūtījumu, ja Pircējs nav samaksājis par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas. 
6.4. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Līgumā un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

7. Pārdevēja pienākumi 
7.1. Pārdevējs apņemas dot iespēju Pircējam izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti šajā Līgumā un Veikalā.
7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātās dzīves piederību personīgajai informācijai, kas viņam pieder un kas norādīta Veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas noteikti Lietuvas Republikas likumos.
7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Līguma 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.
7.4. Pārdevējs, nespējot piegādāt Pasūtītājam pasūtītās preces svarīgu apstākļu dēļ, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku produktu. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikts avansa maksājums.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un noteikumi
8.1. Veikalā un apstiprinājumam nosūtītajā pasūtījumā norādītās Preču cenas ir galīgas un iesniegtas EUR.
8.2. Pircējs maksā par precēm ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā (paņemot preces no mūsu noliktavas).
8.3. Maksājot 8.2. punktā paredzētās apmaksas metodes, Pircējs apņemas samaksāt pēc iespējas ātrāk. Tikai pēc paziņojuma saņemšanas, ka Pircējs ir samaksājis par precēm, Pārdevējs sāk veidot preču sūtījumu un no šī datuma sāk darboties preču piegādes termiņš.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, pircējs apņemas norādīt preču piegādes vietu.
9.2. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Preces tiek piegādātas tikai Lietuvas Republikas teritorijā. 
9.3. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, apjoma, izmēriem un piegādes vietas, tāpēc pirms samaksas par precēm mēs aprēķināsim jums galīgo cenu.
9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos.
9.5. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai vienībai.
9.7. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .
9.8. Detalizētāka informācija, kas saistīta ar preču piegādi, tiek sniegta ar katru preci, kā arī pasūtījuma apstiprinājuma lapā.

10. Produktu garantija, kvalitāte un derīguma termiņš
Mēbelēm ir 2 gadu garantija. Garantijas periods sākas no brīža, kad tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pienācīgi izpildījis pienākumu piegādāt preces Pircējam. Garantija attiecas uz izstrādājuma kvalitātes defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Garantija attiecas uz visiem komponentiem un komponentiem. Dabiskā koka un citu materiālu faktūras un nokrāsas nevienlīdzība, dabiskas koksnes vai citu virsmu izmaiņas netiek uzskatītas par Produkta kvalitātes defektiem. Katrā gadījumā pēc Preces kvalitātes neatbilstību noskaidrošanas Pircējam jānosūta Pārdevējam rakstiska pretenzija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no precizēšanas dienas, norādot - Preces piegādes datumu , bojātās preces kods un nosaukums, defekti Pārdevēja apliecinošie dokumenti. Pircēja pretenzijas izlemšana tiks paātrināta, pretenzijai pievienojot Produkta fotogrāfijas. Pirms iznīcināt iepakojumu, pārliecinieties, ka preces ir labas kvalitātes un nepieciešamo aprīkojumu. Iepakojums ir nepieciešams preču atgriešanai. Garantijas laikā konstatētos Produkta kvalitātes trūkumus Pārdevējs novērš vai aizstāj par saviem līdzekļiem. Produkta kvalitātes garantija nav piemērojama, ja Pircējs pats samontēja Produktu vai nolīga šim darbam trešo personu (nevis Pārdevēju) un Prece tika samontēta, pārkāpjot Produkta montāžas instrukcijas vai Produkts tika izmantots nepareizi vai pārkāpjot Produkta kopšanas un lietošanas noteikumi vai nepareizi uzglabāti, pārvadāti. Ja Pārdevējs aizstāj Produktu vai tā sastāvdaļu noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, pirmajam Produktam vai tā sastāvdaļai noteiktais garantijas laiks attiecas uz jauno produktu vai tā sastāvdaļu. Liela un smaga (vairāk nekā 10 kg) svara nepiemērotas kvalitātes preces Pircējs transportē kvalitātes novērtēšanai, maiņai, remontam vai atgriešanai vai Pārdevējs apmaksā Pārdevēja izmaksas par kvalitātes novērtēšanu, nomaiņu, labošanu vai atgriešanu, ja vien Pārdevējs nepiekrīt segt šīs izmaksas.11. Preču atgriešana un maiņa
Preču atgriešanu regulē Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada rīkojums “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”. 19. jūnijs Nr.217. Jūs varat izlasīt pasūtījumu

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450


12. Atbildība12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
12.2. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu pārsūtīšanu trešajām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies vietnē www.vaikiski-baldai.lt, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika dota.
12.4. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo Veikalu.
12.5. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma pārkāpumu, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

13 Nobeiguma noteikumi14.1. Šis līgums ir noslēgts saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
14.2. Uz attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šo Līgumu, attiecas Lietuvas Republikas likumi.
14.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, atrisina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

UAB "Monoidiet "

Europos pr.102C, Kauņa LT-46351

Uzņēmuma kods 160282886

PVN maksātāja kods LT602828811

Tel. + 370 655 60059

E-pasts: info @monoideja.lt

AS LT 337300010076382597

SwedbankAB